Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Τώρα κ. Δένδια θα εφαρμόσετε τη νομιμότητα;

Σάβ­βα­το με­ση­μέ­ρι. Το κέ­ντρο της Αθή­νας α­στυ­νο­μο­κρα­τού­με­νο. Έχει πο­ρεία, και αυ­τό πια ση­μαί­νει έν­στο­λοι και μη α­στυ­νο­μι­κοί σε κά­θε γω­νιά. Ίδιο σκη­νι­κό και κά­τω α­πό τα γρα­φεία της ε­φη­με­ρί­δας μας. Οι πε­ρα­στι­κοί περ­νά­νε α­πό έ­λεγ­χο, «προ­λη­πτι­κό» ό­πως λέ­νε τα ΜΑΤ. Στις 12.15, η Ν.Σ. έρ­χε­ται στα γρα­φεία της «Επο­χής». Δύο μα­τατ­ζή­δες την α­κο­λου­θούν. Στα­μα­τούν στην εί­σο­δο της πο­λυ­κα­τοι­κίας και την προ­κα­λούν να βγει έ­ξω να της πουν τι θα πει ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Εκεί­νη αρ­νεί­ται. Χυ­δαιο­λο­γούν. «Θα σου βά­λου­με το γκλο­μπ ε­κεί που ξέ­ρεις», την α­πει­λούν.
Η Ν.Σ. α­νε­βαί­νει σο­κα­ρι­σμέ­νη. Όταν κα­τε­βή­κα­με και ζη­τή­σα­με α­πό τη δι­μοι­ρία τα στοι­χεία της για να κα­τα­θέ­σου­με μή­νυ­ση, μας αρ­νή­θη­καν ει­ρω­νι­κά και μας πα­ρέ­πεμ­ψαν στη ΓΑ­ΔΑ. Ο α­στυ­νο­μι­κός που α­πεί­λη­σε τη Ν.Σ. ε­ξα­φα­νί­ζε­ται και οι συ­νά­δελ­φοί του λέ­νε ό­τι δεν ά­κου­σαν τί­πο­τα. Αρνού­νται να μας δώ­σουν τα στοι­χεία του. Σε ε­πι­κοι­νω­νία που εί­χα­με με τη ΓΑ­ΔΑ, αρ­νή­θη­καν να μας δώ­σουν τα στοι­χεία της δι­μοι­ρίας, ε­κτός αν κα­τα­τε­θεί μή­νυ­ση, ο­πό­τε και θα ξε­κι­νή­σει η δια­δι­κα­σία της Ε­ΔΕ. Από αυ­τές τις Ε­ΔΕ που μπαί­νουν στο πα­ρα­γε­μι­σμέ­νο συρ­τά­ρι και ε­πι­τρέ­πουν στους 20χρο­νους μα­τατ­ζή­δες να α­πει­λούν πο­λί­τες, να τους πα­ρε­νο­χλούν, να τους κα­κο­ποιούν και πο­τέ να μη λο­γο­δο­τούν. Για την ι­στο­ρία, η δι­μοι­ρία ή­ταν σταθ­μευ­μέ­νη Ακα­δη­μίας και Μαυ­ρο­μι­χά­λη. Δεν έ­χου­με την πα­ρα­μι­κρή αυ­τα­πά­τη ό­τι, τώ­ρα που ξέ­ρει αυ­τό το στοι­χείο πια, ο κ. Δέν­διας θα συ­γκι­νη­θεί και θα δεί­ξει την «ευαι­σθη­σία» του για τη νο­μι­μό­τη­τα, ό­ταν αυτή αφο­ρά τα, κυ­ριο­λε­κτι­κά, όρ­γα­νά του.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου