Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Παίρνουν θέσεις...

Ογδόντα βασικές προαπαιτούμενες δράσεις θα πρέπει να ολοκληρώσει η Ελλάδα μέσα στο κρίσιμο προεκλογι­κό / μετεκλογικό διάστημα του δεύτερου τριμήνου του έτους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδοτική ροή του νέου δανείου και η ελληνική οικονομία να συνεχίζει να ελπίζει ότι θα βγει από την κρίση.
Για τον λόγο αυτόν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. Μ. Μορς έσπευσε να δηλώσει ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα πρέπει να γίνει «ιδιοκτήτης» του νέου προ­γράμματος διάσωσης. Για καλό και για κακό πάντως, οι ελεγκτές της τρόικας με τη σφραγίδα «DONE» ήδη καταλαμβάνουν τις θέ­σεις τους σε νευραλγικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης εποπτεύοντάς μας σε καθημερινή βάση.
Οι «δράσεις» στις οποίες ετοιμάζονται να παρέμβουν, εκτός από τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, όπως αυτές θεσμο­θετήθηκαν με τον εφαρμοστικό νόμο, είναι και η μείωση του κρά­τους, το
κλείσιμο δημόσιων φορέων, οι νέες φορολογικές αλλα­γές, οι αποκρατικοποιήσεις, η αλλαγή του συστήματος προμηθει­ών, η αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, το εθνικό κτημα­τολόγιο και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εισπρακτικά ορόσημα
Στο μνημόνιο τίθενται και διαρθρωτικά εισπρακτικά ορόσημα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολο­γισμού, που έχουν να κάνουν με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τους ελέγχους των με­γάλων φορολογουμένων, των αυτοαπασχολού­μενων, των ατόμων με μεγάλη περιουσία και της απόδοσης του ΦΠΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ανάληψη των κα­θηκόντων της η νέα κυβέρνηση θα πρέπει μέσα σε έναν μήνα να έχει εισπράξει 1 δισ. ευρώ από βεβαιω­μένες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, το 20% των οφειλών του τρέχοντος έτους, να έχει διενεργήσει 600 ελέγχους φορολογουμένων με μεγάλη περιουσία και 5.000 για την απόδο­ση του ΦΠΑ και να έχει εισπράξει πάνω από το 50% των φόρων και των προστίμων που έχουν καταλογισθεί από το σύνολο των προσωρινών ελέγχων.
Αναλυτικότερα, στη λίστα Απριλίου - Ιουνίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω δράσεις:
Φορολογικά: Τον Ιούνιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κα­τάρτιση του νέου φορολογικού συστήματος, το οποίο θα περιλαμ­βάνει την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την εξάλει­ψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων, τον εκσυγ­χρονισμό της φορολογικής διοίκησης και την κατάργηση του ΚΒΣ.
Εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος δημόσιων προμηθειών και συμβάσεων.
Πλήρη απελευθέρωση των επαγγελμάτων που παραμένουν κλειστά, αποσύνδεση φορολογίας, εισφορών κοινωνικής ασφά­λισης, μερισμάτων και καταβολών προς τις επαγγελματικές ενώ­σεις από τις δικηγορικές αμοιβές.
Αναμόρφωση δικαστικού συστήματος, εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων, αναθεώρηση του Κώδικα Πο­λιτικής Δικονομίας με έμφαση στις φοροδίκες.
Επέκταση του ενιαίου μισθολογίου και στα ειδικά μισθολόγια, με στόχο τη μεσοσταθμική μείωση των αποδοχών τους κατά 10%.
Πρόσθετη μείωση φαρμακευτικών και νοσοκομειακών δαπα­νών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πιστή εφαρμογή του προ­γράμματος των αποκρατικοποιήσεων, που για το παραπάνω δι­άστημα αφορά τις επιχειρήσεις ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥ-ΔΑΠ, ΕΥΑΘ, και την ολοκλήρωση της μελέτης για την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου. Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων, η διενέρ­γεια του διαγωνισμού για τον ΟΠΑΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρω­θεί εντός του δευτέρου τριμήνου του έτους, η πώληση στο τρίτο τρίμηνο και η είσπραξη του αντιτίμου στο τέταρτο. Η δια­δικασία ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ - ΔΕΣΦΑ τοποθετείται για το δεύτερο τρίμηνο. Πέραν αυτών και με βάση τις επιταγές του μνημονίου:
♦ Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές η πρόσληψη όλων των συμβούλων και για τις 13 αποκρατικοποιήσεις του 2012.
♦ Εντός Μαρτίου, επίσης, θα πρέπει να έχουν πα­ραχωρηθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) όλα τα κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, πλην των τραπεζικών μετοχών.
♦ Εντός του Ιουνίου το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με τη βοήθεια της ευρωπαϊκής Ομάδας Δράσης την καταγραφή 3.000 ακινήτων που προβλέπεται να ενταχθούν σε ενιαίο χαρτο­φυλάκιο και εν συνεχεία να αξιοποιηθούν. Η Ομάδα Δράσης (Task Force) θα συνδράμει ειδικότερα σε θέματα επίλυσης ρυθμιστι­κών, νομικών και τεχνικών ανεπαρκειών αλλά και στον πολεοδο­μικό σχεδιασμό των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ.
topontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου